7.4. Multiprocessing

IPC

Inter Process Communication

Process
Daemon
Dead Lock
Race Condition
Starvation

7.4.1. Problems

 • Zakleszczania

 • Race Condition

7.4.2. Cykl życia procesów

 • Tworzenie procesów

 • Zamykanie procesów

 • Multiprocesowość

 • Komunikacja między procesami

7.4.3. Rationale

 • IPC - Inter-Process Communication

 • Aby pickle mógł odtworzyć obiekt, musi posiadać jego definicję - klasę.

7.4.4. Define payload

iris.py:

from dataclasses import dataclass

@dataclass
class Iris:
  sepal_length: float
  sepal_width: float
  petal_length: float
  petal_width: float
  species: str

  def sepal_area(self):
    return self.sepal_length * self.sepal_width

  def petal_area(self):
    return self.petal_length * self.petal_width

  def total_area(self):
    return self.sepal_area() + self.petal_area()

7.4.5. Client

 • Obiekt wysyłający dane multiprocessing-client.py:

import pickle
from multiprocessing.connection import Client
from iris import Iris


flower = Iris(
  sepal_length=5.1,
  sepal_width=3.5,
  petal_length=1.4,
  petal_width=0.2,
  species='setosa'
)

payload = pickle.dumps(flower)


ADDRESS = ('localhost', 6000)
PASSWORD = b'My voice is my password, verify me.'

connection = Client(ADDRESS, authkey=PASSWORD)
connection.send(payload)
connection.send('close')
connection.close()

7.4.6. Listener

 • Obiekt nasłuchujący na połączenia multiprocessing-listener.py:

import pickle
from multiprocessing.connection import Listener
from iris import Iris


ADDRESS = ('localhost', 6000)
PASSWORD = b'My voice is my password, verify me.'

listener = Listener(ADDRESS, authkey=PASSWORD)
connection = listener.accept()

while True:
  payload = connection.recv()

  if payload == 'close':
    connection.close()
    break

  flower = pickle.loads(payload)
  area = flower.total_area()
  print(f'Area: {area}')

listener.close()

7.4.7. Assignments