12.6. Function Recurrence

Aby zrozumieć rekurencję – musisz najpierw zrozumieć rekurencję.

12.6.1. Rationale

 • Also known as recursion

 • Python isn't a functional language

 • CPython implementation doesn't optimize tail recursion

 • Tail recursion is not a particularly efficient technique in Python

 • Uncontrolled recursion causes stack overflows!

 • Rewriting the algorithm iteratively, is generally a better idea

12.6.2. Example

Recap information about factorial (n!):

5! = 5 * 4!
4! = 4 * 3!
3! = 3 * 2!
2! = 2 * 1!
1! = 1 * 0!
0! = 1
>>> def factorial(n):
...   if n == 0:
...     return 1
...   else:
...     return n * factorial(n-1)
factorial(5)                  # = 120
  return 5 * factorial(4)           # 5 * 24 = 120
    return 4 * factorial(3)         # 4 * 6 = 24
      return 3 * factorial(2)       # 3 * 2 = 6
        return 2 * factorial(1)     # 2 * 1 = 2
          return 1 * factorial(0)   # 1 * 1 = 1
            return 1        # 1

12.6.3. Use Case

../_images/function-recurrence-hanoi.jpg

Figure 12.1. Hanoi Tower as a standard example of a recurrence. Source: 1

12.6.4. Recursion Depth Limit

 • Default recursion depth limit is 1000

 • Warning: Anaconda sets default recursion depth limit to 2000

>>> import sys
>>>
>>> sys.setrecursionlimit(3000)

12.6.5. Assignments

Code 12.13. Solution
"""
* Assignment: Function Recurrence Fibonacci
* Required: no
* Complexity: easy
* Lines of code: 5 lines
* Time: 8 min

English:
  1. Fibonacci series is created by adding two previous numbers, i.e.:
    1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...
  2. Define function `fib(n)` using recursion to generate items of the Fibonacci series
  3. For `n` less or equal to 1, return 1
  4. Else return sum `fib(n-1)` and `fib(n-2)`
  5. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Ciąg Fibonacciego powstaje przez dodawanie dwóch poprzednich liczb, np:
    1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...
  2. Zdefiniuj funkcję `fib(n)` używającą rekurencji do generowania wyrazów ciągu Fibonacciego
  3. Dla `n` mniejszej lub równej 1, zwróć 1
  4. W przeciwnym wypadku zwróć sumę `fib(n-1)` i `fib(n-2)`
  5. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0

  >>> fib(1)
  1
  >>> fib(2)
  2
  >>> fib(5)
  8
  >>> fib(9)
  55
  >>> fib(10)
  89
  >>> [fib(x) for x in range(10)]
  [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55]
"""


12.6.6. References

1

https://dyermath.files.wordpress.com/2015/06/hanoi-13.jpg